چهارمین نمایشگاه پژوهشگاه
چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري و چهارمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی شعار هفته پژوهش : توسعه و توانمندسازي علوم اسلامی با رویکرد مسألهمحوري